نگاهی جامع به لایحه بودجه 1396

شناسه محصول: 68

پدیدآور : سید فرهنگ حسینی-معصومه ترکمان احمدی

نوبت چاپ : اول

تعداد صفحات :

چاپ اول :

شابک :

تاریخ انتشار : 1396

زبان اصلی :


15000 تومان
اضافه به سبد خرید

بودجه کل کشور، برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل سیاست ها و اهداف قانونی می شود. تخصیص و تجهیز منابع، انضباط مالی، کارایی عملیاتی در راستای انجام پیش بینی های قابل اعتماد، کنترل، برنامه ریزی و مدیریت هزینه ها از جمله کارکردهای بودجه تعریف شده است. به رغم اهمیت والای این برنامه مالی دولت، عموماً بخش های مختلف اقتصادی موجود درکشور توجه کافی را به جزییات ارائه شده در آن ندارند تا آنجا که بعضاً به مطالعه اعداد و ارقام کلی در مورد آن اکتفا می کنند. در این کتاب به تحلیل بودجه 1396 با رویکرد بازار سرمایه پرداخته است.