انتشارات نوید مهر ماهیت اصلی خود را به عنوان یک" انتشارات شرکتی" قلمداد می کند که تمرکز خود را بر ارائه خدمات چاپی به اشخاص حقوقی و طراحی و تدوین محصولات چاپی و کتب مبتنی بر نیازهای شرکت های تجاری، صنعتی و خدماتی گذارده است. چاپ کتب با موضوعات مرتبط، انجام کلیه فعالیتهای چاپی بر اساس نیازمندی هریک از مشتریان با توجه به مقیاس و میزان فعالیت آنها به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه و به لحاظ تجاری هم برای انتشارات و هم برای مشتری سودآور می باشد. از طرفی ارائه محصولات سفارشی امکاناتی را برای مشتریان انتشارات فراهم می سازد که نظیر آن در سایر انتشارات کشور به صورت سیستماتیک وجود نداشته و یا به صورت محدود با طی دشواری و پیچیدگی های خاصی ممکن است.
سوابق کاری با شرکتها و سازمان های دولتی داخل کشور :
1 -بانک مهر اقتصاد
2- کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
3-کارگزاری بانک مسکن
3- کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
4- شرکت ذوب آهن اصفهان
5-پالایش نفت جی
6- شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن